Accura SL 5530 (SLA)

材料经得起湿度、水和溶剂(包括汽车溶剂)、光学透明度和高耐热性的影响。

  • 适用打印机: ProX 800,ProX 950
  • 材料类型: 塑料,耐高温材料,通用型

3D打印

应用包括:

  • 引擎盖下组件测试

  • 暖通空调组件测试

  • 进气歧管测试

  • 风洞测试

  • 照明灯具测试(家用和工业)

  • 高温RTV成型

  • 热流体流动可视化

也可用于 iPro 系列、SLA 5000 和 SLA 7000 的传统立体光刻打印机下载 材料部分指南和规格:

3D打印2020-3D Systems-3D打印材料购买指南.pdf

3D打印SLA打印机与材料规格表.pdf

3D打印SLA材料选择指南.pdf


推荐SLA 3D打印机3D打印询价
3D打印询价
QQ客服
更多